Grundejerforeningen Engmosen 4160

Generalforsamling

Generelforsamlingen

Generalforsamlingen er – inden for de ved vedtægterne fastsatte grænser – den højeste myndighed i alle foreningens anliggender og fatter beslutning ved simpel stemmeflerhed, for så vidt andet ikke udtrykkeligt er bestemt.

Den ordinær generalforsamling i GF/Engmosen 4160 holder hvert år i marts måned, og skal indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved husstandsomdeling, og ved annoncering her på siden. Ikke herboende ejere har selv pligt til at holde sig orienteret her på siden eller via sin lejere. 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal i underskrevet stand afleveres bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

Dagsordenen ved GF/Engmosen 4160´s ordinære generalforsamlinger er som følgende:

1) Valg af dirigent

2) Valg til referent 

3) Valg af 2 stemmetællere

4) Formandens beretning

5) Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.

6) Kassereren fremlægger budget for indeværende år.

7) Indlæg fra evt. nedsatte udvalg.

8) Indkomne forslag.

9) Fastsættelse af kontingentets størrelse.

10) Valg af:

       a. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. § 7b

       b. Valg af 2 Bestyrelses suppleanter jf. § 7c 

       c. Valg af Revisorer og revisorsuppleant jf. § 7c

11) Eventuelt.

 

Ekstraordinære generalforsamlinger kan afholdes så ofte bestyrelsen finder det fornødent. Eller når mindst 1/5 af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig begæring derom, til bestyrelsen, med angivelse af hvad der ønskes forhandlet på denne generalforsamlingen.

Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes senest 2 uger fra begæring modtagelse, og med mindst 2 ugers varsel.

Generalforsamlingens forhandlinger og beslutninger skrives i et referat, der efterfølgende lægges op på hjemmesiden under GF-referater.

Reglerne for generalforsamlinger findes i vores vedtægter. §6 og frem.

Hvad er en generalforsamling.

Generalforsamlingen er den øverste myndighed i foreninger, virksomheder og lignende.

Ved den ordinære generalforsamling, der skal afholdes en gang om året, fremlægges og godkendes sidste års regnskabet, og næste års budget fremlægges, ligesom der vælges medlemmer og suppleanter til bestyrelsen samt revisorer.

Det er på generalforsamlingen, at medlemmerne får lejlighed til at stille spørgsmål til foreningens eller organisationens ledelse og til deres dispositioner i det foregående år.

Det er også på generalforsamlingen, at der fremlægges projekter/planer og træffes beslutninger for det/de kommende års projekter.

Der kan altid indkaldes til og afholdes en ekstraordinær generalforsamling hvis der er behov for dette, såfremt visse betingelser er opfyldt.

E-mailadresse

bestyrelsen@engmosen4160.dk

Fackbook

facebook.com/engmosen4160